main content


post area

دانلود آهنگ Eminem به نام Killshot
Download New Music By Eminem Called Killshot
این آهنگ دیس بک به آهنگ Rap Devil از MGK هستش

همراه با متن و ترجمه

You sound like a b*** , b***h
مثل یه عوضی رپ می کنی
!Shut the f**k up
دهنت تو ببند
When your fans become your haters
وقتی طرفدارانت از تو متنفر خواهند شد
?You done
کارت تمومه؟
F**k beard’s weird
ریشت عجیب و غریبه
Alright
باشه
You yellin’ at the mic, f**kweird beard
تو میکروفن داد میزنی،با ریش عجیب و لعنتیت
We doin’ this once
اینکارو فقط یه بار انجام میدیم
You yellin’ at the mic, your beard’s weird
پای میکروفون داد میزنی، ریش عجیب غریب
(Why you yell at the mic? (Illa
چرا سر میکروفون داد میزنی؟
Rihanna just hit me on a text
ریحانا همین چند وقت پیش بهم پیام داد
Last night I left hickeys on her neck
دیشب رو گردنش جای کبودی انداختم
Wait, you just dissed me? I’m perplexed
صبر کن، تو منو دیس کردی؟ بهت زده شدم
Insult me in a line, compliment me on the next
تو یه خط بهم توهین میکنی، تو خط بعدی ازم تعریف میکنی
Damn, I’m really sorry you want me to have a heart attack
لعنت، خیلی معذرت میخوام ، تو میخوای که من سکته قلبی کنم
Was watchin’ 8 Mile on my NordicTrack
داشتم 8 میل رو روی تردمیل NordicTrack تماشا میکردم
Realized I forgot to call you back
فهمیدم که یادم رفت که بهت زنگ بزنم
Here’s that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap
این یه امضاس برای دخترت، روی کلاه نوشتمش
Stan, Stan, son
استن، استن، پسر
Listen, man, Dad isn’t mad
گوش کن، مرد، بابا از دستت عصبانی نیست
?But how you gonna name yourself after a damn gun and have a man-bun
ولی چطور قراره اسم خودتو از یه تفنگ لعنتی برداری وقتی موبند میزنی به موهات؟
The giant’s woke, eyes open, undeniable
غول بیدار شده، چشا بازه، غیر قابل انکاره
Supplyin’ smoke, got the fire stoked
خفن‌ترین موادو دارم، دود راه انداختم
Say you got me in a scope, but you grazed me
گفتی منو تو میدونه دید اسلحت داری ولی من خراش هم بر نداشتم
I say one call to Interscope and you’re Swayze
میگم یه زنگ به Interscope بزنم و تو محو بشی
“Your reply got the crowd yelling, “Woo
جوابت باعث شد جمعیت داد بزنن “واووو”
So before you die let’s see who can out-petty who
پس قبل از اینکه بمیری بیا ببینیم کی میتونه اون یکی رو به باد بده
With your corny lines (“Slim, you’re old”)—ow, Kelly, ooh
با اون جمله های چرتت (اسلیم، تو پیری) آخخ کلی، اوه
But I’m 45 and I’m still outselling you
ولی من 45 سالمه و هنوز دارم بیشتر از تو میفروشم
By 29, I had three albums that had blew
وقتی 29 سالم بود 3 تا آلبوم داشتم که ترکوندن
Now let’s talk about somethin’ I don’t really do
حالا بیا در مورد چیزی که من انجامش نمیدم حرف بزنیم
Go in someone’s daughter’s mouth stealin’ food
غذا دزدیدن از دهن دختر کسی
But you’re a f**k mole hill
اما تو یه توده خال سیاه لعنتی هستی
!Now I’ma make a mountain out of you, woo
حالا ازت یه کوه میسازم
Ho, chill, actin’ like you put the chrome barrel to my bone marrow
پلشت، آروم باش، جوری رفتار میکنی انگار دخلمو آوردی
Gunner? B___ , you ain’t a bow and arrow
تفنگدار ؟ عوضی ، تو حتی یه کمان یا تیرش هم نیستی
(Say you’ll run up on me like a phone bill, sprayin’ lead (brrt
میگی از روم مثل صورتحساب گوشی رد میشی، گلوله رگبار میکنی
(Playin’ dead, that’s the only time you hold still (hold up
وقتی میمیری، تنها وقتیه که تفنگ رو ثابت نگه میداری (نگه دار)
Are you eating cereal or oatmeal
داری حبوبات میخوری یا آرد؟
What the f___ in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios
چه چیزی تو کاسته, شیر؟ ویتیز یا چیریوز؟
‘Cause I’m takin’ a s** in ’em, Kelly, I need reading material
چون دارم توشون خرابکاری میکنم، کلی، یه چیز برا خوندن نیاز دارم
…Dictionary…
… دیکشنری (فرهنگ لغت)…
“Yo, Slim, your last four albums sucked
هی اسلیم، چهار آلبوم قبلیت مزخرف بود
Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago
برگرد به آلبوم “ریکاوری”، اوه لعنتی ، اون سه تا آلبوم قبل تر بود
What do you know? Oops
تو چی میدونی ها؟
Know your facts before you come at me, lil’ goof
واقعیت هارو بدون قبل از اینکه سراغ من بیای، احمق کوچولو
Luxury, oh, you broke, b**? Yeah, I had enough money in ’02
لاکچری ، اوه، به گدایی افتادی، عوضی ؟ آره، من سال 2002 انقدر پول داشتم
To burn it in front of you, ho
که جلوی چشمت آتیش بزنم، هرزه
Younger me? No, you’re the wack me, it’s funny but so true
نسخه جوون من؟ نه تو نسخه داغون من هستی خنده داره ولی واقعیه
I’d rather be 80-year-old me than 20-year-old you
حاضرم 80 ساله خودم باشم تا 20 ساله تو
‘Til I’m hitting old age
تا زمانی که داره سنم زیاد میشه
Still can fill a whole page with a 10-year-old’s rage
میتونم کل یه صفحه رو با عصبانیت ی بچه 10 ساله پر کنم
Got more fans than you in your own city, lil’ kiddy, go play
توی شهر خودت ازت بیشتر طرفدار دارم، بچه کوچولو، برو بازیتو کن
Feel like I’m babysitting Lil Tay
حس میکنم دارم از Lil Tay پرستاری میکنم
Got the Diddy okay so you spent your whole day
دیدی بهت اجازه داد و تو یه روز کاملو صرف ظبط کردن ویدیو کردی
Shootin’ a video just to f**k dig your own grave
ی ویدئو ضبط میکنی تا قبر خودتو کنده باشی
Got you at your own wake, I’m the billy goat
توی رد پای خودت دارمت، من بز نرم
You ain’t never made a list next to no Biggie, no Jay
تو هیچوقت لیستی کنار “بیگی” ، “جی”
Next to Taylor Swift and that Iggy ho, you about to really blow
"تیلور سویفت” و “ایگی” درست نکردی، واقعا داری فنا میری
Kelly, they’ll be putting your name
کلی ،قراره اسمتو کناره یه سریا بذارن
!Next to Ja, next to Benzino—die, mo__r
بعد از Ja-rule و بعد از Benzino_که مرده، عوضی!
Like the last mo***r sayin’ Hailie in vain
مثل آخرین عوضی هایی که Hailie (اسم دختر امینم) رو بیهوده سر زبون آوردن
(Alien brain, you Satanist (yeah
مغز فضایی، تو شیطان پرستی (آره)
My biggest flops are your greatest hits
بدترین شکست من، بهترین موفقیت توست
The game’s mine again and ain’t nothin’ changed but the locks
بازی و عرصه رپ دوباره برای منه و چیزی جز قفل ها عوض نشدن
So before I slay this b** I, mwah, give Jade a kiss
پس قبل اینکه کار این عوضی رو تموم کنم، ماچ، به جید یه بوس بده
?(__Gotta wake up Labor Day to this (the f
روز کارگر باید با این آهنگ بیدار میشدم
Bein’ rich-shamed by some prick usin’ my name for clickbait
پولدار شرمنده ایی، بوسیله بعضی سیخونک زدنا که از اسم من برای معروف شدن استفاده کردی
In a state of bliss ’cause I said his goddamn name
خوشحالی چون من اسم لعنتیت رو گفتم
Now I gotta cock back, aim
حالا قراره به فنا بدم
(Yeah, b**, pop Champagne to this! (pop
آره، عوضی ، به سلامتی این یه شامپاین برو بالا
It’s your moment
این لحظه برای تویه
This is it, as big as you’re gonna get, so enjoy it
همینه، بزرگترینمعروفترین موقعیتی که تو عمرت خواهی داشت ، پس ازش لذت ببر
Had to give you a career to destroy it
باید یه شغلی بهت میدادم تا نابودش کنم
Lethal injection
تزریق مهلک و مرگ اور
Go to sleep six feet deep, I’ll give you a B for the effort
برو به اندازه 6 فوت داخل زمین عمیق بخواب
But if I was three-foot-eleven
اما اگه من سه فوت یازده بودم
You’d look up to me, and for the record
بازم برای ضبط (آهنگ ) از من الگو میگرفتی
You would suck a d*** to f**k be me for a second
تو حاضری که عوضی باشی تا یه ثانیه جای من باشی
Lick a b*** to get on my channel
باید التماسم کنی تا بیای تو کانال من
Give your life to be as solidified
باید جون بدی تا ابدی شی
This m**** s** is like Rambo when he’s out of bullets
این عوضی شخصی مثل “رمبو” ست وقتی که تیر هاش تموم میشه
?So what good is a f___ machine gun when it’s out of ammo
پس خوبیه یه مسلسل وقتی که مهمات نداشته باشه چیه؟
Had enough of this tatted-up mumble rapper
خسته شدم از این مامبل ( رپری که کل تنش تتوئه)
How the fuck can him and I battle
چجوری من میتونم باش در بیوفتم؟
متن و ترجمه آهنگ killshot از eminem
He’ll have to f**k Kim in my flannel
اون باید تو لباس ورزشی من کار کیمو(کیم کارداشیان) کنه
I’ll give him my sandals
کفش های صندلمم هم بهش میدم
‘Cause he knows, long as I’m Shady he’s gon’ have to live in my shadow
چون میدونه تا زمانی که من “شیدی” ام، اون باید زیر سایه من
Exhausting, letting off on my offspring
خسته کنندس، رها کردن و دست کشیدن از فرزندم
Lick a gun barrel, b*** , get off me!
مثل یه لوله تفنگ، عوضی ، از من بکش بیرون!
You dance around it like a sombrero, we can all see
تو دورش مثل یه “سومبررو” میرقصی، همه مون میتونیم ببینیم
You’re f**k salty
تو عوضی هستی
‘Cause Young Gerald’s balls**** inside of Halsey
___ Your red sweater, your black leather
تیشرت قرمزت، چرم مشکیت
You dress better, I rap better
تو بهتر لباس میپوشی ، من بهتر رپ میکنم
?That a death threat or a love letter
اون تهدید به مرگ بود یا نامه عشقی ؟
Little white toothpick
خلال دندون سفید کوچولو
Thinks it’s over a pic, I just don’t like you, prick
فک کردی سر ی عکس باهات مشکل دارم، من اصلا از تو خوشم نمیاد، رو مخ
Thanks for dissing me
ممنون که دیسم کردی
“Now I had an excuse on the mic to write “Not Alike
حالا یه بهانه دارم تا “نات الایک” رو بنویسم
But really, I don’t care who’s in the right
ولی واقعا برام مهم نیست حق با کیه
But you’re losin’ the fight you picked
اما تو مبارزه ای که انتخاب کردی رو داری میبازی
Who else want it? Kells — attempt fails! Budden — L’s
کی دیگه همچین چیزی رو میخواد، کلز؟تلاش ها اشتباه ، “بادن”
F___ nails in these coffins as soft as Cottonelle
میخ های لعنتی این تابوت ها به نرمی دستمال توالت کوتونله هستند
Killshot, I will not fail, I’m with the Doc still
تیر خلاص، از دستش نمیدم، هنوزی با دکتر دری ام
But this idiot’s boss pops pills and tells him he’s got skills
ولی رئیس این احمق قرص هارو میندازه بالا و بهش میگه مهارت داره
But, Kells, the day you put out a hit’s the day Diddy admits
ولی کلز، روزی که هیت-ترک بدی بیرون، روزیه که Diddy بیاد بگه
!That he put the hit out that got Pac killed, ah
اون تو قتل توپاک دست داشته، اَه (محاله)
I’m sick of you bein’ wack
حالم بهم میخوره که انقدر ضعیفی
And still usin’ that motha*** Auto-Tune
و هنوز از اون “آوتو تون” لعنتی استفاده می کنی
(So let’s talk about it (let’s talk about it
پس بیا راجع بش حرف بزنیم (بیا راجع بش حرف بزنیم)
I’m sick of your mumble rap mouth
از دهن مامبل رپت حالم به هم میخوره
Need to get the c*** up out it
باید اون ***c رو از تو دهنت در بیاری
(Before we can even talk about it (talk about it
قبل از اینکه حتی در موردش حرف بزنیم
I’m sick of your blonde hair and earrings
حالم بهم میخوره از موی بلوندت و گوشواره هات
Just ’cause you look in the mirror and think
فقط چون تو آینه نگاه میکنی و فکر میکنی
(That you’re Marshall Mathers (Marshall Mathers
که تو مارشال مترز شدی
Don’t mean you are, and you’re not about it
ولی این به این معنی نیست که واقعا اونی، تو حتی نزدیکشم نیستی
So just leave my d___ in your mouth and keep my daughter out it
پس خفه شو و دخترم رو خارج از این قضایا نگه دار
You f**k… oh
تو عوضی هستی … اوه
And I’m just playin’, Diddy
من دارم شوخی میکنم، دیدی
You know I love you
خودت میدونی که عاشقتم